Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou 72/2005 Sb. vzniklo na škole školní poradenské pracoviště ve složení:

Školní psycholog: PhDr. Richard BRAUN

Výchovný poradce: Mgr. Robert TOMAN

Školní metodik prevence: Mgr. Šárka MENCLOVÁ

Školní logoped: Mgr. Eliška ZELINKOVÁ,

Pedagogové SPU: Mgr. Bc. Anna VRŠECKÁ

Pedagog ukrajinských žáků: Mariia BELMEHA

Asistenti pedagoga: Bc. Veronika SKLIBOVÁ, Jitka HÁJKOVÁ,                                                                                       Margarita LEPŠÍKOVÁ, Andrea VAŠKOVIČOVÁ 

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, strategie prevence, podpůrných opatření u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), prevence studijního selhávání a další aktivity. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Práce školního psychologa se rozděluje na standardní činnosti a nadstandardní činnosti. Jejich dokumentace je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole).

Standardními činnostmi jsou dle legislativy a ŠVP:

  • práce se školní třídou (prevence, intervence, diagnostika klimatu)
  • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce
  • kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky
  • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi
  • poskytování krizové intervence žákům či třídě

Nadstandardní služby školního psychologa:

  • diagnostika intelektových a osobnostních charakteristik žáka
  • terapeutické vedení žáka či rodiny
  • diagnostika profesních předpokladů žáka

O nadstandardní služby musí zákonní zástupci žáka žádat a jsou určeny výhradně žákům Základní školy Libčická. Jsou poskytovány bezplatně. Veškeré informace školního poradenského pracoviště jsou nepřenositelní třetím stranám. Pokud zákonní zástupci projeví zájem, je jim vydána písemná zpráva, kterou pak mohou poskytnout třetím stranám dle svého uvážení.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies