O škole

 • Základní škola Libčická je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol.
 • Škola připravuje své žáky pro další život, studium a praxi.
 • Žáci se učí podle školního vzdělávacího programu "Společně za lepší školu".
 • Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině je určen podle podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu a požadavků na bezpečnost žáků.
 • Ředitelkou školy jsou určeni třídní učitelé, výchovní poradci a vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu.
 • V rozsahu stanoveném nařízením vlády jsou žákům bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a školní potřeby.
 • Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy a je tvořena všemi pedagogickými pracovníky.
 • Na škole se organizují školy v přírodě, plavecký výcvik žáků a lyžařské kurzy. Žáci školy jsou zapojeni do práce kroužků školního klubu, dále škola organizuje různé akce a školní výlety.
 • Škola zajišťuje i školního psychologa - výchovného poradce, který ve spolupráci se speciálními pedagogy OPPP je garantem péče o integrované žáky.
 • Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna a žákovská knihovna s čítárnou.
 • Na škole poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity i tři tělocvičny

 

Vzdělání

Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, v případě zájmu umožňuje též náboženskou výchovu žáků.

Bezpečnost

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, pracovníci školy vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví žáků a kontrolují jejich dodržování. Majetek školy je chráněn kamerovým systémem a zabezpečovacím zařízením napojeným na bezpečnostní agenturu . Zdraví žáků, jejich majetek i majetek školy je navíc pojištěn.

Práce s předškolními dětmi

Již několik let nabízíme systematickou přípravu našich předškoláčků na vstup do první třídy. U zápisu jsou rodiče o této možnosti informováni. Od dubna mohou děti navštěvovat přípravný kurz Těšíme se do školy, kde se seznamují se školní prací - hrají si a přitom se rozvíjejí. Rozvíjejí grafomotoriku, učí se koncentrovat na stále delší dobu, zkoušejí si první úkoly v opravdové škole. Ukazuje se, že takto připravené děti v první třídě postupují velmi úspěšně. Naše zkušené paní učitelky – elementaristky - se této malé skupince žáků věnují jednu hodinu týdně.

Pro rodiče jsou připraveny tři třídní schůzky, jejichž termíny se rodiče také dovědí při zápisu. V době, kdy se dítě do školy teprve těší, získají rodiče dokonalé informace o možných postupech rozvoje dětské osobnosti. Školní psycholog předá materiály s náměty různých technik a aktivit, podle kterých mohou rodiče s dětmi krátit volný čas a připravovat je tak na školní práci. První třídní schůzku věnujeme tématu „Příprava dítěte na první třídu“, druhou pak „Prevenci studijního selhávání“. Třetí třídní schůzku vedou samy paní učitelky, které rodičům předají nejdůležitější informace týkajíci se vstupu dítěte do první třídy i stylu práce ve škole.

Dále pořádáme pro rodiče předškoláků a jejich děti Den otevřených dveří spojený se setkáním rodičů, vedení školy a učitelů. Na tomto setkání jsou rodiče informováni o vzdělávací nabídce školy. Pro děti je na tento den připravené závavné odpoledne. Podobným způsobem mají rodiče možnost seznámit se s prací školní družiny.

Práce s dětmi se specifickými poruchami učení

Na naší škole jsme zaměřeni na podporu studijních úspěchů i u dětí se zjištěnými specifickými poruchami učení. O děti se stará nejen tým zkušených pedagogů, ale i školní speciální pedagog, školní psycholog a výchovný poradce.

Pokud je u dítěte v pedagogicko psychologické poradně diagnostikována specifická porucha učení, pak mohou rodiče žádat o individuální plán (včetně slovního hodnocení) ředitelku školy. Děti jsou průběžně vedeny nejen ve vyučovacích hodinách, ale mají i možnost docházet na nápravy SPU ke školní speciální pedagožce (1 h. týdně). Ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou jsou studijní výsledky integrovaných dětí pravidelně konzultovány a analyzovány.

Kontakty na odborná pracoviště

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 7 a  8

Glowackého 549/7, Praha 8

tel: 286 882 368, 286 585 191
E-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole LOPES

Libčická 398, Praha 8 - Čimice

tel., fax : 233 544 611
E-mail: spc@zslogopedicka.cz

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies