Přípravná třída

PRAVIDLA PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 

V souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je ve škole zřízena přípravná třída.

O zařazování dětí přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce.

Přípravná třída základní školy je určena pro děti splňující předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – je vyžadováno doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, které rodič přikládá ke své žádosti o odklad.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, vzdělávací program přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (§ 7 odst. 4 vyhlášky). Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP pro základní vzdělávání pro první ročník (§ 7 odst. 5 vyhlášky). Hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod. Počet žáčků v přípravné třídě: 10 - 15 dětí.

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025 naleznete ZDE. 

 

AKTUALITY

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies