Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Kompetence odborníků ŠPP:

Školní psycholog:

PhDr. Richard Braun     richard.braun@zslibcicka.cz

Péče o žáky:

vedení třídních kolektivů (pravidelné hodiny, intervence, výcviky, diagnostika)

vedení skupin RES a PAS (problémových dětí)

individuální péče (diagnostika, konzultace, terapie, poradenství)

činnost žákovské samosprávy (zástupci všech tříd)

činnost školních médií (časopis, rozhlas, nástěnné noviny)

koordinace další odborné péče

Nabídka pro rodiče:

konzultace individuální

přednášky a specializované třídní schůzky

poradenství (kariérové, pedagogické, etopedické)

Nabídka pro učitele:

konzultace pro učitele

přednášky a metodické vedení

výcviky školně psychologických dovedností

Nabídka pro členy ŠPP:

intervize

Školní etoped

etoped: Mgr. Stanislav Horáček     s.horacek@volny.cz

Péče o žáky:

depistáž žáků s nežádoucími a rizikovými projevy v chování

individuální konzultace při výskytu nežádoucích a rizikových projevů v chování

individuální psychokorektivní aktivity

skupinové psychokorektivní aktivity

Nabídka pro rodiče:

individuální konzultace při výskytu nežádoucích a rizikových projevů v chování

Nabídka pro učitele:

individuální konzultace při výskytu nežádoucích a rizikových projevů v chování

Pedagog SPU

SPU: Mgr. Jana Chalupová   jana.chalupova@zslibcicka.cz

Péče o žáky:

reedukace specifických poruch učení u integrovaných žáků

Nabídka pro rodiče:

metodické vedení rodičů pro domácí reedukaci

edukace rodičů v oblasti SPU

Nabídka pro učitele:

metodické vedení náprav SPU

pomoc při vytváření IVP pro integrované žáky

Výchovný poradce

profiorientace: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz

Péče o žáky:

pomoc při výběru střední školy

Péče o rodiče:

individuální konzultace při volbě střední školy

Nabídka pro učitele:

pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy

Péče o žáky:

primární prevence sociálně patologických jevů
vedení skupiny peer aktivistů

Nabídka pro rodiče:

individuální konzultace při výskytu sociálně patologických jevů

Nabídka pro učitele:

metodické vedení prevence sociálně patologických jevů

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233550664
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00